Grote, kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden van Staffie B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86088017, hierna te noemen “Staffie”.

 

Artikel 1. Definities

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Staffie: de besloten vennootschap Staffie B.V., die zich ten doel stelt het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, alsmede het verrichten van diensten op het gebied van werving en selectie, arbeidsbemiddeling en aanverwante dienstverlening.

b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Staffie een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, of aan wie Staffie een offerte uitbrengt.

c) Uitzendkracht: de natuurlijke persoon die door bemiddeling van Staffie arbeid verricht of zal verrichten voor de opdrachtgever.

d) Overeenkomst: elke overeenkomst die tussen Staffie en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

e) Werving en selectie: het in opdracht van de opdrachtgever zoeken, selecteren en voorstellen van geschikte kandidaten voor een directe indiensttreding bij de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Staffie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Staffie en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Staffie gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud, levertijd, als ook voor de beschikbaarheid van uitzendkrachten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een overeenkomst tussen Staffie en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever een door Staffie uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard, of nadat Staffie een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, of doordat Staffie feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht.

3.3. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Staffie zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De resultaten van de toepassing en het gebruik van de door Staffie verrichtte werkzaamheden zijn echter afhankelijk van vele factoren die buiten haar invloed vallen en kunnen derhalve niet worden gegarandeerd.

4.2. Staffie heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van alle gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Staffie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1. De door Staffie gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Staffie is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen. Staffie zal opdrachtgever hierover tijdig informeren.

5.3. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Staffie aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Staffie de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Staffie aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Staffie, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

6.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Staffie beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €5.000,-.

6.3. Staffie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4. Staffie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Staffie of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.6. Opdrachtgever vrijwaart Staffie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Staffie toerekenbaar is.

Artikel 7. Beëindiging en opschorting van de overeenkomst

7.1. Staffie is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of indien Staffie goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

7.2. Voorts is Staffie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Staffie kan worden gevergd.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Staffie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Staffie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8. Geheimhouding en intellectuele eigendom

8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2. Alle door Staffie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staffie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

8.3. Staffie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Staffie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Staffie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.3. De rechter in de vestigingsplaats van Staffie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Staffie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

10.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

10.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Staffie.

10.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Opgesteld op 31 maart 2023